Loading...
AI Academy Actieleergang 2017-02-07T23:41:08+00:00

HBO Leergang Appreciative Inquiry

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.”

~ David Cooperrider, grondlegger van het AI gedachtegoed ~

Appreciative Inquiry is zowel een levenswijze als een verandermethode die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken en mensen waarderend te bevragen ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst tot werkelijkheid maakt. Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de klassieke, op het aanpakken van knelpunten gebaseerde, veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en daarop door te ontwikkelen. Appreciative Inquiry speelt een centrale rol in een set van constructionistische methoden die samen een robuust en adequaat antwoord bieden op de uitdagingen van hedendaagse organisaties en hun medewerkers.

Succesvol veranderen en ontwikkelen?
Staat u (uw organisatie) aan de vooravond van het realiseren van een systeeminvoering, procesverandering, beleidswijziging of veranderdoelstelling? En herkent of vermoedt u de potentie en toegevoegde waarde van Appreciative Inquiry voor het (nóg beter) doen slagen van uw visie? Dan kan het AI-actieleertraject u inspireren en ondersteunen om te komen tot een succesvol resultaat.

Het AI-actieleertraject voorziet in een rijk aanbod over de inhoud, methode en betekenis van AI. U bekwaamt zich in strength based change en werkt vanuit een ander en breder perspectief dan alleen probleemoplossing. Via diverse leeractiviteiten ervaart u dat (waarderend) samenwerken en co-creëren de kwaliteit en de effectiviteit van de bedrijfsvoering duurzaam ten goede komen.

Het AI-Actieleertrajact reikt u in zestien contactdagen gedurende anderhalf jaar kennis en vaardigheden aan om toe te passen op uzelf en in de praktijk van uw organisatie. Tijdens het AI-actieleertraject voert u een eigen project uit in de organisatie gebaseerd op de principes van AI. U maakt deel uit van een actieleerkring waarin u uw kennis en ervaring deelt met andere deel-nemers en hun organisaties. U wordt begeleid door een AI-facilitator. U kunt dit AI-actieleertraject afronden met een HBO-geaccrediteerd certificaat.

Meer weten? Download de brochure en de nieuwste studiekalender
Klik op de tabbladen hieronder voor een uitgebreide beschrijving van de opleiding
Klik hier om de studie-brochure te downloaden.
Klik hier om de voorlopige studiekalender van leergang AI100/5 te downloaden

(De AI100/5 preludesessies – geïnteresseerden welkom – zijn op 13 oktober,  5 november en 2 december.)

Studieprogramma en praktische informatie LET OP: ONDERSTAANDE INFORMATIE DIENT ALS INDICATIEF TE WORDEN OPGEVAT.

Persoonlijke kennismaking en verkenning
Na inschrijving en voorafgaand aan de startbijeenkomst kunt u deelnemen aan het prelude-programma, waarin u uw verwachting deelt en de eerste basisvaardigheden opdoet van het waarderend onderzoeken. Wij maken u alvast wegwijs in de digitale leeromgeving, waar u uw eerste leerblog produceert. U ontvangt een vragenlijst voor het in kaart brengen van uw drijfveren en waardesysteem, uitmondend in een informatieve en leerzame rapportage. Kortom: u bent begonnen.

In het begin is de relatie ~ Martin Buber

Startbijeenkomst: ambitie en ontmoeting
De eerste groepssessie staat in het teken van Verbinden. U maakt persoonlijk kennis met Griet Bouwen: ons Belgische rolvoorbeeld om zoveel mogelijk organisaties uit te nodigen het AI-gedachtegoed te exploreren: het Vlaams Lerend Netwerk voor Talent en Bezieling. Zij zal vertellen over persoonlijke ervaringen met AI en hoe men dit in Vlaanderen als een olievlek wist te verspreiden. Emeritus hoogleraar René Bouwen geeft een inleiding in de ‘hoogwaardige relationele praktijk’, zowel kunst als kunde. Duidelijk wordt dat AI zowel een verandermethode als een levensstijl is: AI kun je zijn. De deelnemers maken nader kennis met elkaar en delen hun ambities en verwachtingen ten aanzien van het Actieleertraject. Op natuurlijke wijze vormen de leerkringen zich en maken wij de eerste onderlinge afspraken. Het perspectief is zo helder als het kan zijn.

Eendaagse: Sociale Constructie zien en ervaren
De volgende basisdag staat in het teken van het sociaal constructionistische principe dat aan AI ten grondslag ligt. AI is een uitingsvorm van het sociaal constructionisme – tevens een filosofische stroming – en geeft handvatten om daadwerkelijk een wereld van mogelijkheden te creëren. Tijdens deze dag wordt u ingeleid, geleid en begeleid door terzakekundig hoogleraar Alexander Maas. U wordt bewust vanuit welk perspectief u waarneemt, leeft en werkt. Een noodzakelijk fundament voor de ontwikkeling van een waarderend onderzoekende houding en voor het begrijpen van de dynamische context waarin ‘verandering zich ontwikkelt’…

It’s your mind that creates this world ~ Siddhartha Buddha

Tweedaagse: AI als verandermethodiek
In deze basismodule ligt het accent op de proceskant van AI: U bent een deelnemer aan een heuse AI-summit, zodat u de 4D-methode – Discovery, Dream, Design en Destiny – zelf ervaart. De volgende dag wordt een meta-perspectief ingenomen zodat u leert wat het vraagt om dit zelf te faciliteren. Uiteraard met ruimte voor dialoog en vragen. Dit tweedaags basisblok wordt verzorgd door een senior AI facilitator met diepgaande theoretische kennis en brede praktijkervaring: Arno Vansichen.

Eendaagse: Onderzoek en zelfonderzoek
Tijdens deze basisdag behandelt Marcel van Marrewijk de fase-gewijze ontwikkeling volgens Spiral Dynamics®. Het zogenaamde groene waardesysteem is een belangrijk fundament onder de AI-werkwijze. U verdiept uw inzicht in uw eigen waardeprofiel binnen deze paradigma’s. U leert te zien hoe uw eigen organisatie zich hierin positioneert en wordt op deze manier bewust van wat het vraagt om AI bij uzelf en uw organisatie te kunnen ontwikkelen. U wordt tenslotte ingeleid in de onderzoeksmethode die wordt gehanteerd om de voortgang van uw eigen ambitie, en de impact van AI daarop, in kaart te brengen: de basis voor het eigen “AI Project”.

Niets zo praktisch als een goede theorie & Je gaat iets pas echt begrijpen als je het probeert te veranderen ~ Kurt Lewin

In vijf eendaagse verdiepingssessies worden de deelnemers uitgedaagd cruciale aspecten van AI toe te passen op zichzelf en in de eigen organisatie. De thema’s van deze verdiepingssessies zijn geënt op de fundamenten voor een succesvolle op AI gebaseerde interventie: de eigen grondhouding, de kwaliteit van de relationele praktijk, passende facilitatievaardigheden en de manier waarop de te beïnvloeden organisatorische context zich gedraagt. Alle sessies worden begeleid door ‘kunstenaars’ die de diepgang van het betreffende thema hebben ervaren, en dit deskundig weten te delen.

Verdiepingsblok 1 – Intentioneel (Mij)
Waarderende, onderzoekende grondhouding
AI, waarderend onderzoeken, begint altijd bij de mensen zelf. Bij de eigen ervaring, bij het waarderen van het beste in mensen en organisaties en dus ook in uzelf. Dit blok omvat twee separate dagen en daarmee voldoende tijd om met het aangebodene te oefenen. In deze sessies krijgt u meer inzicht in uw eigen basis-houding en de invloed daarvan op relaties. Goede relaties zijn essentieel bij hoe de onderlinge verbinding ervaren wordt en zijn daarmee van doorslaggevend belang op de resultaten. U leert hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op uw eigen gevoelens en emoties en dat u deze positief kunt sturen (hartcoherentie). Op deze wijze leert u een waarderend onderzoekende houding niet alleen mentaal, maar ook fysiologisch en emotioneel te doen groeien.

Verdiepingsblok 2 – Wederkerigheid (Jij)
Waarderend onderzoekende gespreksvoering
AI vindt veelvuldig plaats in de communicatie tussen mensen. Het AI-gesprek vraagt een veilige omgeving waarin mensen elkaar respecteren en feedback geven, waarin mensen onbevooroordeeld kennis en ervaring delen. Er wordt geoefend met ‘respectvolle bejegening’, zuiver communiceren en de kunst van vragen stellen op een waarderend onderzoekende manier. Door positief taalgebruik zijn alle communicatieve vaardigheden consistent met de grondhouding die AI vraagt.

Heelal
Hoe verder men keek, hoe groter het leek
Jules Deelder

Verdiepingsblok 3 – Groepsdynamiek (Wij)
Faciliteren van een AI-proces
De cultuur en dynamiek binnen een groep kan een AI-project ondersteunen of juist ondermijnen. Hoe stelt u vast wat het klimaat is binnen een groep en welke mogelijkheden kunt u aan-wenden om het groepsproces positief te beïnvloeden? Hoe gaat u om met weerstanden? Deze vragen staan centraal tijdens de derde verdiepingsdag. Onderzocht wordt wat nodig is om een AI-proces te faciliteren. De benodigde vaardigheden worden daarbij getraind.

Verdiepingsblok 4 – Organisatiecontext (Zij)
Complexe organisatorische interventies
Om een organisatie te kunnen veranderen moet u hem eerst goed begrijpen. Om een AI-interventie te doen is het uitermate belang-rijk uw organisatie te ‘zien’, en niet in het minst de wisselwerking tussen uzelf en uw organisatorische context. Met diverse praktijk-gerichte oefeningen wordt u bewust van wat er zich allemaal om u heen afspeelt, en bent u beter in staat uw organisatie ‘tegemoet te treden met uw waarderende intenties’.

Actieleerkringen
Elke deelnemer maakt deel uit van een actieleerkring. De actieleerkringen zijn gegroepeerd rond een gedeeld thema, interesse of aandachtsgebied. Ze zijn bedoeld om de transfer van het geleerde naar de praktijk maximaal te ondersteunen. Ze vormen de praktische link naar het met de leergang verbonden onderzoek. Elke leerkring wordt begeleid door een facilitator annex AI-professional, die tevens fungeert als aanspreekpunt (‘mentor’) tijdens het gehele leertraject. In het programma zijn vijf leerkringbijeenkomsten voorzien, maar als zelforganisatie tot meer bijeenkomsten leidt, is dat een positief signaal! De leerkringbijeenkomsten worden gehouden op de bedrijfslocatie van de deelnemers. De agenda wordt bepaald door de groep zelf, mede ingegeven door het thema van de leerkring. Thema’s en activiteiten die in ieder geval aan de orde komen zijn: praktische oefening van de kunst en kunde van AI; waardeprofiel van de actieleerkring als team; oefenen met hartcoherentie; advies en ondersteuning bij het gebruik van de digitale kring; de toegevoegde waarde van de leerbouwstenen; intervisie op ieders AI project. De leerkringen vormen met elkaar een lerend netwerk, desgewenst ook nog na afronding van de Actieleergang (het AI-alumni-programma)!

Praktijkvertaling
Al doende leert men. U neemt deel aan het AI-actieleertraject met de bedoeling dat u door een project in uw organisatie het geleerde in de praktijk brengt. In de rol van projectleider of teamleider verweeft u het werken en het studeren. Na elke training of verdiepingsdag krijgt u praktische handreikingen of opdrachten mee, uiteraard generiek opgesteld zodat u ze zelf op maat kunt maken en in de eigen planning kunt inpassen. We noemen dit onze ‘leerbouwstenen’: per definitie nuttig voor een succesrijk leertraject; in volledigheid toegepast de basis voor de HBO-waardering

Programma-opbrengsten
U rondt het AI-actieleertraject af met een verslag waarin u uw projectopzet, aanpak en ervaringen vastlegt. Dit is één van de documentaire opbrengsten (‘leerbouwstenen’) die u gedurende het leertraject produceert. Uiteraard wordt u hierbij ondersteund door de leerkringbegeleider. De programma-opbrengsten worden gewaardeerd door de programmaleiding, experts en de HBO-afgevaardigde en vormen de basis voor HBO-accreditatie.

Eindcongres
In een afsluitende, tevens feestelijke conferentie presenteert elke deelnemer zijn of haar resultaten van diens AI-project, tevens de laatste ‘leerbouwsteen’.

Onderzoek en publicatie
Vanuit het AI 100-initiatief (om 100 organisaties te interesseren voor AI) streven wij ernaar het effect van Appreciative Inquiry in maatschappelijke zin merk- en meetbaar te maken. In afstemming met elke deelnemer wordt een kort onderzoek uitgezet in diens team of achterban, bij voorkeur tweemaal: bij de uitgangsituatie en na afronding van traject. Dit onderzoek draagt enerzijds bij aan de effectiviteit van de afzonderlijke verbe-terprojecten van de deelnemende organisaties en anderzijds geeft het een onderbouwd beeld van de kracht van AI in Nederlandse organisaties.

De opgedane inzichten en ervaringen kunnen worden gepubliceerd in ons AI Magazine en via de sociale media. Als deelnemer en deelnemende organisatie draagt u op deze manier bij aan het duurzaam op de kaart zetten van een constructieve en waarderende aanpak van veranderen en ontwikkelen in de Nederlandse samenleving.

Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt een Certificaat van Waardering, op basis van de door hem/haarzelf gepresenteerde leerervaringen, praktijkcasus en eindpresentatie.

Diploma
Tot en met de derde lichting wordt de AI Actieleergang door Opleidingspartners gehonoreerd als minor van een HBO-bachelor Bedrijfskunde. Voor wie deze extra uitdaging aangaat, ligt de verplichting om op basis van 15 documentaire ‘leerbouwstenen’ een eindscriptie te vervaardigen en die te ‘verdedigen’ in een officieel eindgesprek met een externe examinator. (Uiteraard waarderend onderzoekend.)

Aspirant post-HBO
Eind 2014 zijn onderzoekingen gestart om de accreditatie te ‘upgraden’ zodat het AI Actieleertraject een officiële post-HBO opleiding wordt.

Voor financiële implicaties van de HBO-accreditatie zie tabblad Investering.

De kosten voor deelname bedragen €4.750 (desgewenst tot zelfs over drie boekjaren te verdelen).

De investering omvat zestien hoogwaardig begeleide contactdagen, de locatiekosten van de basis- en verdiepingsdagen, toegang tot een digitale leeromgeving, een boekenpakket en een technologisch instrument op het gebied van hartcoherentie. All-in dus.

Het AI-actieleertraject wordt door de HBO-opleidingspartner van AI100 geaccrediteerd (ca 40 EC). De additionele examenkosten voor deze officiële waardering bedragen €1.000.

AI100 gezien als investering in ‘social profit’…

Wat zijn de betalingsvoorwaarden en betalingsmogelijkheden:

 • In een keer (vooraf) voldoen van het totale bedrag.
 • De opdrachtgever mag de factuur in gedeelten en over drie boekjaren voldoen.
 • Voor medewerkers van dezelfde organisatie geldt: twee voor 1,5 of drie voor de prijs van twee.

Er zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk:

 • Co-financiering. Een gedeelte vooraf en een afrekening na afloop. Dus een combinatie van cash en ondernemerschap: de opgedane AI-vaardigheden worden ten behoeve van derden ingezet en gekapitaliseerd zodat het volledige bedrag uiteindelijk wordt opgebracht. Afhankelijk van de verhouding cash/ondernemerschap wordt een risicobuffer afgesproken.
 • In-company: de opdrachtgevende organisatie heeft een verandercasus als uitgangspunt voor een heterogene ‘verandergroep’ (8-16 personen) die enerzijds het complete geaccrediteerde AI100-traject volgt, en tevens praktisch en op maat wordt ondersteund bij hun gezamenlijke verandercasus.

Andersom geredeneerd: de deelnemer kan op diverse manieren zijn/haar stoel zien te financieren:

 • Een corporate sponsor; ofwel een werkgever die de factuur betaalt (situatie 1, 2 of 3) doorgaans uit het beschikbare opleidingsbudget.
 • Een corporate sponsor (geval 1, 2 of 3) waarbij de werkgever de deelnemer(s) op voorhand een bepaalde veranderopdracht meegeeft. De investering aan de zijde van de werkgever drukt dan niet zozeer op het opleidingsbudget maar op het veranderbudget.
 • Een charitatieve sponsor, een partij die de fee wil voldoen, of liever gezegd een stoel sponsort (met als tegenprestatie een eervolle naamsvermelding).
 • Een voorwaardelijke sponsor: een zakelijke partij betaalt een stoel (situatie 1 of 2), en ontvangt als tegenprestatie daarvoor een volwaardige AI-dienst (summit), te verzorgen door de betreffende AI100-groep (dus niet persoonlijk; AI100 zoekt zelf een kandidaat voor de betreffende stoel).
 • De ZP-variant; een vorm van ‘crowd funding’ waarbij de deelnemer één of meer relaties bereid krijgt om (deels) te investeren in de opleidingsfee, om daar aan het eind van het leertraject AI-diensten van dezelfde ZP voor in retour te krijgen.
 • Eigen risico: de deelnemer start de opleiding in het vertrouwen dat (interne) klanten bereid zijn te betalen voor AI-deskundigheid waardoor je na afloop de fee kan voldoen. (Met risico-opslag.)

Neem via het formulier op deze pagina contact op met de programmaleiders voor advies en ondersteuning.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?

Wat spreekt je aan in deze opleiding? Wat zou je nog willen weten? Wil je misschien een prelude-bijeenkomst of open dag bijwonen? Of een goed gesprek met een van de programmaleiders over de ins en outs van het actieleertraject?
Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen per omgaande contact met je op.

Naam

Email

Telefoon